kupinda Peji Rekutanga

musha

Kupindura kwakabviswa.

Post Content

Sezvo nguva dzinowedzera kuvhiringidza kune vazhinji, Shoko raMwari i what vanhu vanofanira kutarisa. Icho bhakoni chinoshamisa chechokwadi chinogona kubatsira vanhu kururamisa kunamata kwavo kune Wamasimba Ose.

Kune varume vazhinji nemasangano anoda kuti vanhu vatarise kwavari, vachiti vanotsigirwa naMwari uye vanoita zviratidzo zvine simba. Asi vanhu vaMwari chaivo havanganyengerwi. Shoko revanhu rinongotungamirira kuora mwoyo. Jeremiah 10: 23

Vaya vanoda Mwari vacharamba vachitarisa shoko raMwari rekusimbisa uye kutungamirirwa. Nzvimbo iyi inobatsira vanhu kuti vaongorore zvavanotenda uye kuti vadzidze kugadzirisa kunamata kwavo, kana zvichidiwa, kuti vave noukama hwepamusoro naWamasimbaose. Mabasa 17: 11-12

Iwe unonzwa sokuti haufaniri kutarisa zvaunotenda here? Ndizvozvo chaizvo muvengi mukuru Wemasimbaose anoda kuti iwe ufunge. Anoda kuti vanhu vatevere shoko revanhu kwete raMwari. Kunyanya kukwanisika kunogona kuva nengozi.

Mune nguva yekupedzisira yeMamwe Marudzi, anozivikanwa nevakawanda se "nguva yekuguma," pachava nekumuka kwemweya nekuchenesa kubva pane dzidziso dzisina kururama. Zvisinei, kuitira kuti acheneswe mumweya, munhu anoda kuziva chokwadi chakarurama chebhaibheri kubva kuna Mwari panzvimbo pane dzidziso dzisina kururama uye dzakashata kubva kuvanhu. Nokuratidza kufungisisa magwaro aMwari akafuridzirwa, siteji ino inobatsira vatsvaki vechokwadi kuti vaite izvozvo uye zvimwe! 2 Timothy 3: 16-17

Dai isu tiwanikwe kuti takanamatira kunamata kwedu, pazuva rekuongorora!

Inzwa wakasununguka kutarisa nyaya dzinotevera dzeBhaibheri nedzimwe nyaya. Inzwa wakasununguka kutaura (Shandisa zita rechizita kana iwe uchida) uye tsvakurudza nemafungiro awakapiwa naMwari. Yeuka, ndiMwari anopa huchenjeri hwechokwadi. Kwete munhu. Kutsvaga chokwadi kubva kuna Mwari chinhu chinokudzwa kuita. Sezvakaitika mumazuva aJesu, masangano mazhinji echitendero anoita kuti kutya kana kunyunyuta kuve nhengo dzavo kuvadzivise kuti vasatsvaga. Asi kana sangano rinotenda kuti rine chokwadi, hakufaniri kuva nekutya pakuedza dzidziso dzavo nokuti dzisingagoni kuratidzirwa dzisina kururama. Saka nei masangano akawanda ezvitendero achidzivirira nhengo dzavo kubva kutsvaka chokwadi chaMwari? Ivo vanotya kukudzivirira sangano ravo vachitsvaka chokwadi chaMwari! Rudo rwavo kune sangano ravo rwakasimba kune rudo rwavo kuna Mwari. Tariro, unoda Mwari kudarika munhu upi zvake asina kukwana kana sangano. Dai kuongorora kwako kuchikomborerwa! Mapisarema 119: 167- 120: 2 ;Matthew 6: 33

kutanga

Comments

Kupindura kwakabviswa.

Hapana mhinduro.